Thứ năm, 15/4/2021, 22:22
Lượt đọc: 352

Thông báo lịch thi IC3 của HS khối 7

    UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS NAM TỪ LIÊM
Số:……/TB- THCS NTL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Nam Từ Liêm, ngày 15 tháng 4  năm 2021
 
THÔNG BÁO
LỊCH THI IC3
Thực hiện Thông báo số 04/TB-THCSNTL ngày 24/03/2021 về việc tổ chức thi Chứng chỉ tin học IC3 cho học sinh, Trường THCS Nam Từ Liêm thông báo tới Phụ huynh và các em học sinh Khối 7 đãđăng ký thi IC3 (Modul 1) lịch thi như sau:
  • Thời gian thi: 17/04/2021 (Thứ Bảy)        
HS thi theo ca:
Ca thi Thời gian có mặt tại trường Thời gian thi Ghi chú
  1.  
  1.  
8h00 – 9h00 Căn cứ danh sách ca thi, HS có mặt tại trường theo thời gian quy định, mang theo Thẻ HS
  1.  
  1.  
9h30 – 10h30
  1.  
  1.  
11h00 – 12h00
 
  • Địa điểm: Phòng Tin học, trường THCS Nam Từ Liêm
  • Danh sách học sinh thi theo ca: gửi kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên website trường tại địa chỉ: thcsnamtuliem.edu.vn
Đề nghị Phụ huynh học sinh đưa con dự thi đúng giờ!
Trân trọng thông báo!
           Nơi nhận:
              - GVCN, PHHS,HS;
              - Lưu: VT.
                     HIỆU TRƯỞNG  
 
 
                     Hoàng Thị Yến
   
   
 
 
 
 
 
 

98